WSPARCIE SYSTEMU SZKOLENIA PIELĘGNIAREK

Okres realizacji projektu: od: 2018-10-01 do: 2023-06-30

Wartość projektu: 3 519 989,00 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 3 407 849,00 zł

Projekt przewiduje wsparcie dla studentów kierunku Pielęgniarstwo poprzez zaplanowanie poniższych działań:

1) uczelniany program stypendialny o charakterze motywacyjnym,

2) finansowanie zajęć dydaktycznych, wykraczających poza standardowy program .kształcenia,

3) finansowanie praktyk oraz dostosowanie jakości, warunków i zasad odbywania obowiązkowych praktyk zawodowych do wymogów Europejskiej  Ramy Jakości Praktyk i Staży.

Ponadto projekt przewiduje realizację programu rozwoju absolwenta dla kierunku Pielęgniarstwo obejmujący:

1) wsparcie w znalezieniu zatrudnienia na stanowisku pielęgniarskim w podmiocie leczniczym na terenie Polski.

2) realizację cyklu medycznych szkoleń zawodowych w zakresie potrzeb epidemiologiczno.-demograficznych,

3) wypłatę stypendium szkoleniowego,

4) wynagrodzenie opiekuna absolwenta w podmiocie leczniczym.

Uzyskaj więcej informacji – skontaktuj się z naszymi koordynatorami:

Ścieżka polskojęzyczna:
mgr Dominika From
81 448 08 20, 81 740 72 40 w.46
e-mail: rekrutacja@wssp.edu.pl; koordynator.wssp@gmail.com

 

 

Ścieżka anglojęzyczna:
mgr Monika Wróbel
+48 81 740 25 04, 81 740 72 40 w.25
e-mail: infoenglish@pol.edu.pl

MODUŁ: ABSOLWENT

Wsparcie Systemu Szkolenia Pielęgniarek WSSP w Lublinie”

Nr wniosku:   SL2014: POWR.05.05.00-00-0020/18

współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Absolwent/Absolwentka kierunku Pielęgniarstwo I st. – uczestnik/uczestniczka programu „Wsparcie Systemu Szkolenia Pielęgniarek WSSP w Lublinie” w ramach kontynuacji projektu

od 01 października 2021 uczestniczy  w Programie rozwoju absolwenta, który obejmuje:

  1. Uzyskanie zatrudnienia w podmiocie leczniczym na terenie Polski, cały etat, przez okres trwania projektu tj do 28.09.2023

 

  1. Wypłatę stypendium szkoleniowego w wartości 1000 zł brutto miesięcznie

 

  1. Uczestnictwo w kursie specjalistycznym Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej w wymiarze 90 godzin zajęć.

TERMIN OD 17.02.2022 DO 23.03.2022 –  załącznik nr 1 – harmonogram

  1. Uczestnictwo w kursie specjalistycznym Wykonania i interpretacji zapisu EKG w wymiarze108 godzin zajęć.

TERMIN OD 21.04.2022 DO 10.06.2022 – załącznik nr 2 – harmonogram

  1. Uczestnictwo w kursie specjalistycznym Leczenia ran w wymiarze 200 godzin zajęć,

PRZEWIDYWANY TERMIN        WRZESIEŃ-GRUDZIEŃ 2022

  1. Uczestnictwo w kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego w  wymiarze 305 godzin zajęć.

PRZEWIDYWANY TERMIN        STYCZEŃ – CZERWIEC 2023