Dobre praktyki

osób niepełnosprawnych w Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie

Obszar organizacyjny

Zarządzenie Rektora z dnia 18.05.2020 r. powołujące Zespół ds. studentów niepełnosprawnych. Utworzenie Zespołu pozwala na rozszerzenie zakresu działań pełnomocnika Rektora ds. studentów niepełnosprawnych.

ORGANIZACJA TOKU STUDIÓW

 1. Opiekę nad studentami niepełnosprawnymi sprawuje Zespół ds. studentów niepełnosprawnych, którym kieruje pełnomocnik Rektora ds. studentów niepełnosprawnych
 2. Obsługę administracyjną studentów prowadzą dziekanaty: Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz Wydział Nauk Społecznych. Osoby niepełnosprawne obsługiwane są poza kolejnością.
 3. Niepełnosprawny student ma prawo do wyrównania szans w dostępie do pełnego udziału w procesie kształcenia i badaniach naukowych uwzględniających stopień i charakter jego niepełnosprawności.
 4. Dziekan może wyrazić zgodę na indywidualną organizację studiów w odniesieniu do osób niepełnosprawnych.
 5. W zajęciach mogą uczestniczyć tłumacze języka migowego, a także asystenci osób niepełnosprawnych ruchowo i osób niewidomych. Osoby pomagające niepełnosprawnym studentom powinny posiadać zgodę dziekana na uczestniczenie w zajęciach.
 6. Student z niepełnosprawnością w uzasadnionych przypadkach może za zgodą prowadzącego zajęcia wykonywać notatki z zajęć na własny użytek w formie alternatywnej tzn. poprzez nagrywanie zajęć, robienie zdjęć lub otrzymanie materiałów dotyczących zajęć od prowadzącego, może również korzystać z innych urządzeń lub pomocy osób robiących notatki.
 7. Student niepełnosprawny w uzasadnionych przypadkach w szczególności: ze względów zdrowotnych lub organizacyjnych może po wcześniejszym uzgodnieniu tego z prowadzącym zajęcia zmienić grupę ćwiczeniową, laboratoryjną, konwersatoryjną itp.
 8. Student niepełnosprawny w uzasadnionych przypadkach może ubiegać się o zmianę sali ćwiczeniowej lub wykładowej, składając wniosek do dziekana w terminie umożliwiającym dokonanie zmiany w planie zajęć.
 9. W egzaminach mogą uczestniczyć tłumacze języka migowego, a także asystenci osób niepełnosprawnych ruchowo i osób niewidomych. Osoby pomagające niepełnosprawnym studentom powinny mieć zgodę dziekana na uczestniczenie w egzaminach. Prowadzący zajęcia ma prawo odmówić udziału asystenta osoby niepełnosprawnej w egzaminie w sytuacji, gdy jest nią osoba merytorycznie bądź zawodowo związana z przedmiotem z którego student zdaje egzamin.
 10. Studenci niepełnosprawni w uzasadnionych przypadkach, najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej mogą ubiegać się o:
 11. a) dostosowanie terminów egzaminów do ich potrzeb, po wcześniejszym zgłoszeniu takiego faktu u egzaminatora,
 12. b) zmianę formy egzaminu z pisemnego na ustny lub odwrotnie,

c) możliwość otrzymania arkusza egzaminacyjnego w formie dostosowanej do stopnia niepełnosprawności (np. z powiększoną czcionką w przypadku osób słabo widzących) po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby

TRANSPORT I PORUSZANIE SIĘ W OBRĘBIE UCZELNI

 1. Budynek WSSP wyposażony jest w windę umożliwiającą osobom niepełnosprawnym poruszanie się po całym obiekcie.
 2. Osoby mające trudności w poruszaniu się w budynkach mogą liczyć na pomoc asystentów. Dotyczy to również studentów niewidomych w pierwszych miesiącach (do czasu ukończenia kursu orientacji przestrzennej) i zawsze w sytuacjach wymagających takiej pomocy.

POMOC MATERIALNA

 1. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych (dotyczy studiów stacjonarnych, niestacjonarnych bez względu na wysokość dochodów)
 2. Stypendium socjalne, na wyżywienie i mieszkaniowe (dotyczy studiów dziennych, zaocznych, eksternistycznych, wieczorowych w zależności od wysokości dochodów)
 3. Zapomoga – w razie trudnej sytuacji materialnej z przyczyn losowych
 4. Pomoc w kontaktach z organizacjami wspierającymi osoby niepełnosprawne
 5. Informacja oraz pomoc w pozyskiwaniu wsparcia finansowego w ramach różnych programów na rzecz osób niepełnosprawnych

Zespół ds. studentów niepełnosprawnych

 

Przewodniczący: Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych – dr Klaudia Jakubowska

Członkowie:  Magdalena Futa

Izabela Gauda

Czcionka / Font
Kontrast / Contrast