Nowy kierunek studiów podyplomowych

STUDIA PODYPLOMOWE – NOWOŚĆ
Wydział Nauk o Zdrowiu
Kierunek Badania Kliniczne
Studia podyplomowe

 

Prowadzenie i monitorowanie badań klinicznychNowość!!!

Program studiów realizowany we współpracy z Lubelskim Centrum Diagnostycznym w Świdniku

 

Adresaci studium:

Studia dedykowane są wszystkim którzy chcą zdobyć lub pogłębić wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie zarządzania badaniami klinicznymi w szczególności zaś:

 • absolwenci studiów medycznych bądź pokrewnych takich jak biologia, fizjoterapia, pielęgniarstwo, zdrowie publiczne
 • kandydaci na pracowników działów medycznych, firm farmaceutycznych lub firm typu CRO i SMO
 • monitorzy badań klinicznych (CRA), i kandydaci na takie stanowiska
 • pracownicy jednostek klinicznych i naukowych, prowadzących badania własne
 • badacze i ich współpracownicy, współdziałający z kontraktowymi organizacjami badań klinicznych (CRO) oraz działami badań klinicznych przedsiębiorstw przemysłu farmaceutycznego.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada specjalistyczną wiedzę i umiejętności niezbędne dla efektywnego prowadzenia i monitorowania badan klinicznych zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Klinicznej (GCP).

W szczególności zaś:

 • projektowania, prowadzenia i monitorowania badań klinicznych; z uwzględnieniem szerokich aspektów etycznych, prawnych i organizacyjnych
 • wielokierunkowej wiedzy dotyczącej programów badań nad już stosowanymi lub nowymi lekami, które wykonywane są w celu potwierdzenia ich skuteczności i bezpieczeństwa stosowania
 • przygotowania dokumentacji medycznej w tym dokumentacji CRF- Karty Obserwacji Pacjenta
 • praktycznej znajomości dokumentacji niezbędnej dla prowadzenia badań klinicznych oraz dla zgody na ich przeprowadzenie wydawanej przez odpowiednie instytucje: Niezależną Komisję Bioetyczną, Ministra Zdrowia.
 • świadomości niebezpieczeństw dotyczących szkodliwych następstw badań klinicznych dla pacjenta, oraz respektowania praw dotyczących ochrony danych osobowych
 • kompetencji komunikacyjnych w aspekcie skutecznej pracy w zespole badawczym
 • prawidłowego przechowywania, dystrybucji, niszczenia badanego leku, wysyłania prób biologicznych do laboratorium
 • świadomości regulacji prawnych w zakresie badań klinicznych na terenie Polski i Unii Europejskiej.

 

Przedmioty realizowane w ramach studiów:

1. Próby kliniczne w medycynie. Historia eksperymentu.
2. Podstawy regulacji prawnych w badaniach klinicznych w Polsce i na świecie.
3. Etyczny aspekt badań klinicznych.
4. Podstawy farmakologii.
5. Jakość usług w medycynie.
6. Międzynarodowa terminologia badań klinicznych.
7. Prowadzenie badań zgodnie z dobrą praktyką kliniczną – Good Clinical Practice ( ICH GCP)
8. Monitorowanie badań w oparciu o zasady GCP.
9. Psychologia i komunikacja interpersonalna w medycynie.
10. Zarządzanie zespołem badawczym na poziomie ośrodka.
11. Praktyczne warsztaty z dokumentacją obowiązującą w badaniach klinicznych.
12. Biostatystyka

 

Tryb prowadzenia zajęć:

Zajęcia odbywają się w trakcie sobotnio-niedzielnych zjazdów co dwa/trzy tygodnie w obiekcie dydaktycznym WSSP w Lublinie. W toku studiów zaplanowane są zajęcia wyjazdowe oraz warsztatowe. Naszymi wykładowcami są specjaliści i praktycy z wieloletnim stażem w branży badań klinicznych.

Czas trwania: 2 semestry
Cena: 1800 zł/ semestr
Studia obejmują 200 godzin i 30 punktów ECTS