Korespondencja e-mailowa oraz tradycyjna

W przypadku kierowania do Administratora korespondencji elektronicznej lub drogą tradycyjną, niezwiązanej z usługami świadczonymi na rzecz nadawcy lub inną zawartą z nim umową, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i załatwienia sprawy, której dotyczy ta korespondencja. W takim wypadku podanie określonych danych jest wymagane przez Administratora tylko w przypadku, gdy jest to niezbędne dla powyższego celu, a brak podania takich danych skutkuje brakiem możliwości załatwienia sprawy.

Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Administrator przetwarza jedynie dane osobowe relewantne dla sprawy, której dotyczy korespondencja. Całość korespondencji jest przechowywana w sposób zapewniający bezpieczeństwo zawartych w niej danych osobowych oraz innych informacji i ujawniana jedynie osobom upoważnionym.

Kontakt telefoniczny

W przypadku kontaktowania się z Administratorem drogą telefoniczną, w sprawach niezwiązanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami, możemy żądać podania danych osobowych tylko wówczas, gdy będzie to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt. W takim wypadku brak podania danych będzie skutkować brakiem możliwości obsługi tej sprawy. Podstawą prawną jest w takim wypadku uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na konieczności załatwienia zgłoszonej sprawy związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Akademia Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie
(dawniej: Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie)
ul. Choiny 2
20-816 Lublin
tel. (81) 740-72-40
e-mail: info@pol.edu.pl

Adres elektronicznej skrzynki podawczej (ePUAP): /wssp/SkrytkaESP

NIP 712-26-05-305

Konto bankowe Uczelni:
Bank Santander Oddział w Lublinie

10 1500 1520 1215 2002 9435 0000

 

Konto bankowe do wpłat za studia podyplomowe i kursy:

Konto bankowe do wpłat za studia podyplomowe przydzielane jest indywidualnie każdemu słuchaczowi.
Wpłat tytułem czesnego za studia podyplomowe należy dokonywać wyłącznie na otrzymany drogą elektroniczną numer rachunku bankowego.

Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych
tel.: 81 740 25 08
wtiwf@pol.edu.pl

Pokój nr 42

Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu
tel.: 81 740 25 39
wfiz@pol.edu.pl

Pokój nr 31

Departament Studiów Anglojęzycznych

tel.: 81 469 18 67
deanvpu@pol.edu.pl

Pokój 26

Tok studiów

Dział Praktyk Studenckich

tel.: 81 740 25 07

Pokój 73

Biuro Rekrutacji na Studia Polskojęzyczne

Pokój nr 27 – parter

tel.: 81 448 08 20

rekrutacja@pol.edu.pl

Biuro Rekrutacji na Studia Anglojęzyczne

Pokój nr 43
tel.: 81 740 25 04
infoenglish@pol.edu.pl

e-Learning

elearning@pol.edu.pl

Pokój 72A

Dział Kadr

tel.: 81 740 25 20

kadry@pol.edu.pl

Pokój 71

Kwestura

tel./fax 81 740 25 20

ksiegowa@pol.edu.pl

Pokój 71

Drukarnia Akademicka

tel.: 81 740 72 45

Akademickie Centrum Fizjoterapii

tel.: 81 469 17 12

Biuro Karier i Współpracy z Zagranicą
Program Erasmus+

tel.: 81 740 72 40

inter.rel@pol.edu.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

tel.: 81 740 72 40

e-mail: iod@pol.edu.pl

Dział Marketingu

tel.: 81 740 25 07

Pokój 45