Dlaczego warto?


Studia I stopnia (licencjackie) trwają sześć semestrów. Kształcenie odbywa się w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

 

 

Na kierunku Pedagogika specjalna studenci możliwość studiowania na jednej z następujących specjalności:

  • Oligofrenopedagogika z edukacją zdrowotna,
  • Oligofrenopedagogika z kynoterapią (dogoterapią)

 

Celem kształcenia studentów na kierunku pedagogika specjalna w naszej Uczelni jest wykształcenie specjalistów, którzy będą rozumieć wartość społeczną swojej pracy i charakteryzować się specjalnym podejściem do osób odbiegających od normy psychofizycznej i społecznej.
Absolwenci uzyskują szeroką wiedzę w zakresie medycyny, psychologii, pedagogiki specjalnej, rehabilitacji i terapii. Absolwent będzie dysponować wiedzą dotyczącą prawidłowości rozwojowych człowieka, dewiacji ograniczonych i społecznych, możliwości edukacyjnych, rehabilitacyjnych oraz terapeutycznych osób niepełnosprawnych i nieprzystosowanych społecznie, a także umiejętnościami w zakresie specjalności odpowiadającej typowi placówki specjalnej bądź rodzajowi odchylenia od normy. Studenci w trakcie studiów opanowują metody stymulacji, usprawniania, terapii i kształcenia adekwatnego do możliwości psychofizycznych jednostek odchylonych od normy. Ponadto zdobędą umiejętność racjonalnej organizacji opieki rehabilitacyjnej i edukacyjnej, ale również wypracowują w sobie wnikliwość poznawczą, badawczą dociekliwości, a także dużą odpowiedzialność za organizowany proces dydaktyczno-wychowawczy. Główny nacisk kładziemy na zajęcia praktyczne, które stanowią najistotniejsze ogniwo w weryfikacji pozyskanej wiedzy teoretycznej. Studenci mają również możliwość uczestniczenia w wybranych zajęciach na innych pokrewnych kierunkach, ale także zajęciach w języku angielskim oraz studiach i stażach w zagranicznych uczelniach w ramach programu Erasmus.
Absolwenci znajdą zatrudnienie w placówkach tj. szkoły podstawowe i gimnazja, w tym o charakterze specjalnym, domy dziecka, domy kultury i kluby osiedlowe, bursy, internaty oraz obozy i kolonie organizowane przez szkoły, zakłady pracy i organizacje społeczne, zakłady opieki i ochrony zdrowia, prewentoria oraz placówki edukacji i rewalidacji osób niepełnosprawnych.

W skrócie…


Studia I stopnia


Dwie specjalności: Edukacja zdrowotna, dogoterapia


Wiedza z zakresu rozwoju człowieka, możliwości edukacyjnych, rehabilitacji i terapii osób niepełnosprawnych


Kształtowanie wnikliwości poznawczej i dociekliwości badawczej


Nacisk na zajęcia praktyczne


Możliwości pracy w środowisku socjalnym