Dlaczego warto?


Studia pierwszego stopnia na kierunku Zdrowie Publiczne trwać będą 3 lata (6 semestrów). Kształcenie odbywa się w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Celem kształcenia na kierunku Zdrowie Publiczne jest uzyskanie wykwalifikowanych specjalistów w zakresie zdrowia publicznego, którzy będą dysponowali szeroką wiedzą teoretyczną z zakresu nauk społecznych i medycznych oraz praktycznymi umiejętnościami stawiania i rozwiązywania problemów w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Połączenie wiedzy teoretycznej i praktycznej wraz z ideą publicznej odpowiedzialności za zdrowie umożliwi absolwentom swobodne poruszanie się w problemach sektora zdrowia publicznego, w tym opieki społecznej. Zdobyta wiedza umożliwi absolwentom karierę zawodową na stanowiskach kierowniczych w instytucjach opieki społecznej. Absolwenci będą posiadać umiejętności posługiwania się przepisami prawymi w obrębie sektora zdrowotnego, przeprowadzania ustawowych kontroli, oceny stanu sanitarno – epidemiologicznego środowiska, a także opracowywania problemów zdrowotnych. Studenci kierunku zdrowie publiczne nabędą wiedzę w zakresie promocji zdrowia, identyfikowania problemów zdrowotnych i wiązania ich z działaniami opieki zdrowotnej. Będą dysponowali wszechstronną wiedzą z zakresu prawa, ekonomii, medycyny, a także wiedzą kierunkową z zakresu promocji zdrowia, polityki zdrowotnej krajów UE, zarządzania itp. Będą mieli do wyboru szereg przedmiotów specjalistycznych, m.in. ekonomię zdrowia, statystykę medyczną, systemy oceny pracy, czy też ochronę zdrowia pracujących.

Studenci mają również możliwość uczestniczenia w wybranych zajęciach na innych pokrewnych kierunkach, ale także w zajęciach w języku angielskim oraz studiach i stażach w zagranicznych uczelniach w ramach programu Erasmus.

Nabyta wiedza, umiejętności i kompetencje umożliwią absolwentom zajmowanie kierowniczych stanowisk w zakładach opieki zdrowotnej, realizowanie świadczeń zdrowotnych i pełnienie różnorodnych funkcji związanych z promocją i ochroną zdrowia w instytucjach państwowych, samorządowych, społecznych i prywatnych.

Nowe specjalności na kierunku Zdrowie Publiczne

Dietetyka Ogólna i Specjalistyczna
Absolwenci specjalności Dietetyka ogólna i specjalistyczna nabędą wiedzę i umiejętności w zakresie żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz edukacji i profilaktyki w chorobach żywieniowo- zależnych. Program studiów wyposaża absolwentów w umiejętność oceny stanu odżywienia człowieka zdrowego i chorego oraz planowania leczenia żywieniowego wspomagającego proces leczniczy chorób przewlekłych. Absolwenci nabywają umiejętność stosowania leczenia żywieniowego w chorobach metabolicznych, neurologicznych, onkologicznych, układu pokarmowego i wątroby, układu krążenia, w alergiach pokarmowych, sporcie oraz leczeniu żywieniowym geriatrycznym i pediatrycznym. Jako absolwenci kierunku zdrowia publicznego nabywają wiedzę w zakresie medycyny, promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej, ekonomii, organizacji i zarządzania. Po ukończeniu studiów absolwenci mogą podjąć pracę w publicznych i niepublicznych placówkach ochrony zdrowia, domach opieki społecznej i zakładach żywienia zbiorowego, placówkach zajmujących się edukacją z zakresu żywienia człowieka, placówkach sportowych, poradniach chorób metabolicznych. Studia przygotowują do prowadzenia własnej działalności w zakresie poradnictwa w zakresie żywienia człowieka.

Asystent Stomatologa
Absolwenci specjalności Asystent stomatologa posiadają wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie asystowania lekarzowi dentyście podczas wykonywania zabiegów leczniczych i profilaktycznych. Absolwenci zdobywają wiedzę z zakresu fizjologii i patologii narządu żucia, propedeutyki ortodoncji i protetyki, podstaw farmakologii i radiologii stomatologicznej, profilaktyki stomatologicznej, posiadają umiejętność posługiwania się językiem migowym. Program studiów wyposaża absolwentów w umiejętność rozróżniania oraz przygotowywania narzędzi, leków i materiałów stosowanych w praktyce stomatologicznej. Absolwenci posiadają umiejętność obsługiwania sprzętu i urządzeń stomatologicznych oraz prowadzenia dokumentacji stomatologicznej. Współpracując z lekarzem dentystą asystent obserwuje parametry życiowe pacjenta w trakcie i po zabiegu oraz jest przygotowany do udzielania pierwszej pomocy. Jako absolwenci kierunku zdrowia publicznego nabywają wiedzę w zakresie medycyny, promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej, organizacji i zarządzania. Absolwenci znajdują zatrudnienie w gabinetach i klinikach stomatologiczno-medycznych w kraju i za granicą.
Absolwent kierunku oprócz przygotowania zawodowego w zakresie zdrowia publicznego posiada kwalifikacje do pracy na stanowisku asystenta stomatologa.

Technologie Medyczne
Absolwenci specjalności Technologie Medyczne posiadają rozszerzoną wiedzę z zakresu nauk biologicznych, szczególnie na temat molekularnych, biochemicznych i fizjologicznych podstaw funkcjonowania komórek, narządów i organizmów. Program studiów wyposaża ich w wiedze i umiejętności z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, w tym: hematologicznej, cytologicznej, patomorfologicznej, toksykologicznej, mikrobiologicznej i wirusologicznej. Absolwenciposiadają wiedzę na temat nowoczesnych technologii medycznych oraz zabiegów w tym nowoczesnychusług informatycznych takich jak: telemedycyna i e-zdrowie.

Po ukończeniu studiów absolwenci mają szeroką możliwość kariery zawodowej,mogą podjąć pracę w publicznych i niepublicznych placówkach ochrony zdrowia, szpitalach, klinikach i przychodniach uczestnicząc w procesie diagnostyki laboratoryjnej. Mogą podjąć pracę w jednostkach naukowo-badawczych i kontrolnych do obsługi systemów diagnostycznych i terapeutycznych. Mogą znaleźć zatrudnienie w przemyśle farmaceutycznym i biotechnologicznym jako specjaliści ds. sprzedaży, marketingu, organizacji i zarządzania, oceny jakości. Mogą uczestniczyć w procesach wdrażania i prowadzenia medycznych usług informatycznych, nowoczesnych technologii i zabiegów medycznych. Są przygotowani do współpracy z lekarzami medycyny w zakresie integracji, eksploatacji i obsługi aparatury medycznej.

W skrócie…


Studia I stopnia


Studia w trybach stacjonarnym i niestacjonarnym


3 specjalizacje


Szerokie perspektywy kariery zawodowej