Wydział Nauk o Zdrowiu

Czas trwania: 2 lata (4 semestry)

Uzyskany tytuł: magister

ECTS: 120

Język wykładowy:

– polski
– angielski

Folder reklamowy – pobierz

Rekrutacja trwa !

Studiuj dietetykę w Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie

DIETETYKA II-go Stopnia

Program kształcenia na studiach II stopnia jest pomyślany jako uniwersalna oferta uzupełnienia wykształcenia w zakresie dietetyki z poziomu studiów I stopnia, dedykowana także dla absolwentów studiów I lub II stopnia innych kierunków powiązanych z żywieniem człowieka, dietetyką czy technologią gastronomiczną, która prowadzi do uzyskania tytułu zawodowego magistra.

 

Absolwent studiów II stopnia otrzyma rozwinięcie i pogłębienie praktycznego wyszkolenia medycznego w zakresie żywienia człowieka i dietetyki, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych zagrożeń zdrowotnych (prewencja pierwotna i wtórna chorób dietozależnych). Będzie przygotowany do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej o profilu żywienie człowieka i dietetyka.

 

Celem zasadniczym kształcenia jest przygotowanie dietetyka – profesjonalisty medycznego,  do pracy w zespołach terapeutycznych i promujących zdrowie, a także do podejmowania zadań zarządczych w podmiotach zajmujących się różnymi formami żywienia człowieka.

MOŻLIWOŚCI KARIERY ZAWODOWEJ ABSOLWENTA NASZEJ UCZELNI

  • założenie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej z zakresu poradnictwa dietetycznego
  • pełnienie funkcji zarządczych w zakładach żywienia zbiorowego, pionach żywienia w zakładach medycznych, czy innych placówkach gastronomicznych
  • praca w zespołach terapeutycznych w tych specjalnościach klinicznych, które obejmują problemy chorobowe związane z żywieniem człowieka, w tym m.in. w obesitologii (leczenie choroby otyłościowej), kardiologii, endokrynologii, diabetologii, chirurgii bariatrycznej/metabolicznej, medycynie rehabilitacyjnej, onkologii i innych
  • podejmowanie zespołowej, czy indywidualnej praktyki dietetycznej w publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych, prowadzących leczenie stacjonarne, czy ambulatoryjne (szpitale, sanatoria, domy pomocy społecznej, hospicja, poradnie specjalistyczne etc.)
  • prowadzenie edukacji żywieniowej i profilaktyki zdrowotnej w placówkach edukacyjnych (żłobki, przedszkola, szkoły, internaty, bursy, inne), sportowych, klubach fitness, organizacjach konsumenckich
  • upowszechnianie wiedzy o żywieniu człowieka poprzez szkolenia i warsztaty żywieniowe w różnych kontekstach instytucjonalnych, a także w mediach