Wydział Nauk o Zdrowiu

Czas trwania: 3 lata (6 semestrów)

Uzyskany tytuł: licencjat

ECTS: 180

Język wykładowy:

– polski
– angielski

Folder reklamowy – pobierz

Rekrutacja trwa !

Studiuj DIETETYKĘ w Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie

DIETETYKA I-go Stopnia

MOŻLIWOŚCI KARIERY ZAWODOWEJ ABSOLWENTA NASZEJ UCZELNI

Idea kształcenia na kierunku dietetyka studia I stopnia opiera się na założeniu, że dietetyk jest profesjonalistą ochrony zdrowia, posiadającym wiedzę o żywieniowych uwarunkowaniach zdrowia i choroby człowieka. Proponowany program kształcenia zawiera efekty uczenia się, które są niezbędne dla przygotowania absolwenta do podjęcia profesjonalnej kariery w wybranym przez studenta nurcie zawodowej działalności:

 • pracy z pacjentami w ramach medycznego zespołu terapeutycznego,
 • z klientem/osobą zdrową, mającą specjalne potrzeby żywieniowe z racji podejmowania treningu sportowego/fitness
 • z osobą potrzebującą racjonalnego żywienia jako elementu prozdrowotnego stylu życia

Sylwetka absolwenta

Absolwent po ukończeniu studiów na kierunku dietetyka w Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie będzie posiadał umiejętności posługiwania się w praktyce wiedzą z zakresu nauk o zdrowiu, nauk medycznych oraz nauk o żywności i żywieniu, dotyczącą studiowanego kierunku, i będzie przygotowany m.in. do:

 • oceny wpływu składników diety na funkcjonowanie organizmu człowieka w poszczególnych etapach cyklu życia
 • planowania racjonalnego żywienia dla osób indywidualnych/grup ludności w żywieniu indywidualnym i zbiorowym
 • opracowania zaleceń żywieniowych w zdrowiu i chorobie, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki poszczególnych chorób
 • dokonywania oceny sposobu żywienia z uwzględnieniem pobrania składników diety i odniesienia uzyskanych danych do norm, specyficznych dla badanej populacji/osoby
 • opracowania indywidualnego postępowania dietetycznego w określonych jednostkach chorobowych w zależności od stanu odżywienia chorego
 • oceny stanu odżywienia osób zdrowych i chorych, z uwzględnieniem oceny metodą bioelektrycznej impedancji (BIA) oraz metod antropometrycznych
 • udziału w zespole diagnozującym i leczącym zaburzenia odżywiania, we współpracy z psychiatrą i psychologiem klinicznym
 • udziału w zespole terapeutycznym prowadzącym leczenie otyłości
 • zapobiegania chorobom żywieniowo-zależnym w oparciu o zasady dietoprofilaktyki i dietoterapii
 • oceny wpływu choroby na stan odżywiana i wpływu żywienia na przebieg i wyniki leczenia
 • oceny żywności ekologicznej, sposobów jej produkcji
 • kontrolowania jakości produktów żywnościowych, warunków ich przechowywania oraz przetwarzania zgodnie z obowiązującymi systemami jakości
 • przygotowania materiałów edukacyjnych dla pacjenta w ramach edukacji żywieniowej na różnych etapach cyklu życia
 • udzielania poradnictwa dietetycznego dzieciom i dorosłym w różnych jednostkach chorobowych w ramach zespołu terapeutycznego oraz osobom zdrowym podejmującym trening sportowy/fitness
 • identyfikacji zafałszowań żywności

Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami zdobytymi podczas studiów, absolwenci będą przygotowani do pracy w m.in.:

 • publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych w lecznictwie otwartym i zamkniętym
 • prywatnych i publicznych poradniach dietetycznych
 • zakładach żywienia zbiorowego typu zamkniętego, w tym m.in. w placówkach oświatowych, domach pomocy społecznej, sanatoriach, szpitalach uzdrowiskowych
 • firmach cateringowych
 • organizacjach konsumenckich
 • placówkach sportowych i rekreacyjnych, klubach fitness, klubach sportowych
 • portalach internetowych propagujących zasady racjonalnego żywienia
 • w prasie, radio i telewizji w zakresie przygotowywania profesjonalnych materiałów edukacyjnych dotyczących żywienia człowieka i dietetyki

Dwie, wyodrębnione w programie kształcenia, ścieżki edukacyjne: Dietetyka kliniczna oraz Żywienie w sporcie i fitness oferują rozwinięcie i uszczegółowienie umiejętności praktycznych oraz wiedzy odpowiednio: z zakresu dietoterapii, dietetyki klinicznej i żywienia klinicznego oraz z zakresu podstaw teoretycznych sportu i fitness, treningu sportowego i zdrowotnego oraz żywienia w poszczególnych dyscyplinach sportu i w fitness.

Absolwent kierunku dietetyka studia I stopnia, zgodnie z europejskim trendem traktowania dietetyka jako zawodu medycznego, otrzyma przygotowanie z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu, z uwzględnieniem tych aspektów wiedzy, które są niezbędne w diagnozowaniu stanu odżywienia i sposobu żywienia i planowaniu postępowania żywieniowego. W ramach części obligatoryjnej programu kształcenia uwzględniamy wyszkolenie teoretyczne i praktyczne z zakresu diagnostyki sposobu żywienia oraz stanu odżywienia, co umożliwia zdobycie kompetencji do prawidłowej oceny stanu wyjściowego interwencji żywieniowej.

 

 

  W naszej koncepcji kształcenia wiedza i kompetencje medyczno-kliniczne zostaną uzupełnione o wiedzę i kompetencje z zakresu nauk o żywności i żywieniu, z uwzględnieniem technologii gastronomicznej, chemii i biochemii żywności, mikrobiologii żywności, a także podstaw żywienia człowieka w zdrowiu w różnych etapach cyklu życia.

Fundament kształcenia na studiach I stopnia w zakresie nauk o zdrowiu i medycyny oraz nauk o żywności i żywieniu jest wspólny dla wszystkich słuchaczy i stanowi punkt wyjścia do kontynuacji kształcenia w zakresie, wybieranej przez studentów, jednej z dwóch specjalności: Dietetyka kliniczna lub Żywienie w sporcie i fitness. Oferując wybór specjalności odpowiadamy na potrzeby edukacyjne tych adeptów zawodu dietetyk, którzy nie odczuwają predyspozycji do pracy z pacjentami w kontekście medycznym, a pragną zajmować się poradnictwem dietetycznym adresowanym do osób zdrowych, mających specjalne potrzeby żywieniowe, związane z realizowanym stylem życia.

PROGRAM STUDIÓW

KIERUNEK STUDIÓW DIETETYKA STUDIA I STOPNIA

POCZĄTEK CYKLU

ROK AKADEMICKI 2023/2024

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW I STOPNIA

Nazwa uczelni:

Akademia Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie

Jednostka organizacyjna:

Wydział Nauk o Zdrowiu

Nazwa kierunku studiów:

DIETETYKA

Dziedzina nauki:

dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Dyscyplina naukowa

nauki o zdrowiu – 89% (wiodąca)

nauki medyczne – 11%

Poziom studiów:

studia I stopnia

Profil studiów:

praktyczny

Forma prowadzenia studiów:

studia stacjonarne

Liczba semestrów:

6 semestrów

Liczba ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie:

180

Łączna liczba godzin zajęć przewidzianych w planie studiów

(z uwzględnieniem praktyk zawodowych liczonych jako godziny lekcyjne)

ogólna liczba godzin: 4500

w tym zajęć kontaktowych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich: 2440

Wymiar praktyk zawodowych

6 miesięcy (24 tygodnie), co odpowiada 720 godz. zegarowym (960 godz. lekcyjnych)

Liczba ECTS uzyskiwanych na podstawie praktyk zawodowych

42 ECTS

Liczba ECTS uzyskiwanych z przedmiotów humanistycznych i społecznych

10 ECTS

Liczba ECTS uzyskiwanych z przedmiotów do wyboru

54 ECTS co stanowi 30% punktów ECTS uzyskiwanych w toku studiów

Liczba ECTS uzyskiwanych z przedmiotów kształtujących umiejętności praktyczne

146,6 ECTS co stanowi 81,4% punktów ECTS uzyskiwanych w toku studiów

Warunki ukończenia studiów

egzamin dyplomowy

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:

licencjat

Program obowiązuje dla cykli kształcenia począwszy od roku ak.

2023/2024