Celem studiów jest wyposażenie studentów w kompetencje z zakresu problematyki wielokulturowości oraz wybranych aspektów edukacji międzykulturowej, wynikające z celów strategicznych europejskiej oświaty (Strategia Lizbońska, rekomendacje Rady Europy) oraz lokalnej polityki oświatowej, tj. budowania społeczeństwa otwartego zarówno na rynki zagraniczne jak i obecność cudzoziemców w regionie (Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego). Program studiów przewiduje również wyposażenie słuchaczy w odpowiednie kompetencje z zakresu wiedzy, umiejętności jaki i postaw mające na celu przygotowanie ich do wykonywania zawodu doradcy zawodowego, pracującego zarówno w instytucjach rynku pracy, jak i w placówkach oświatowych. Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli. Po ukończeniu studiów absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności praktyczne umożliwiające mu skuteczne prowadzenie doradztwa zawodowego w warunkach zróżnicowania kulturowego.

 

Oferta edukacyjna (studia podyplomowe) skierowana jest w szczególności do absolwentów kierunków społecznych: pedagogiki, pracy socjalnej, doradztwa zawodowego i umożliwia podniesienie ich kwalifikacji w dwu obszarach: jako osób pracujących z cudzoziemcami w różnych instytucjach wsparcia i opieki społecznej oraz jako osób przygotowujących uczniów do funkcjonowania i pracy w środowisku zróżnicowanym kulturowo.

 

Czas trwania: 2 semestry
Cena : 1 500 zł semestr

 

Studia trwają dwa semestry: 280 godz. zajęć teoretycznych

 

STUDIA PODYPLOMOWE

Wielokulturowość w doradztwie zawodowym

SPRAWDŹ WARUNKI REKRUTACJI
Rekrutacja on-line

OPŁATA REKRUTACYJNA- 100 zł ABSOLWENCI WSSP - 0 zł

Punkt rekrutacyjno – konsultacyjny:

  • Lublin:
    Wyższa Szkoła Społeczno- Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie, Biuro Studiów Podyplomowych, pok. nr 42,
    ul. Choiny 2, 20-816 Lublin
    tel.  81 740 25 08
    Informacje dodatkowe: mgr Kristsina Repelewska tel. 510 800 818