Studia adresowane są przede wszystkim do:

 • osób zainteresowanych nabyciem teoretycznych i praktycznych umiejętności prowadzenia pełnej obsługi celnej obrotu towarowego z krajami trzecimi i wspólnotowymi,
 • osób zainteresowanych nabyciem praktycznych umiejętności w zakresie pozyskiwania środków z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięć infrastrukturalnych oraz inwestycyjnych w sektorze rolno-żywnościowym i w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.

Absolwent studiów: Zdobyta wiedza umożliwi uczestnikom studiów ubieganie się o uzyskanie statusu agenta celnego.

Tryb prowadzenia zajęć:

Zajęcia odbywają się w trakcie sobotnio-niedzielnych zjazdów co dwa tygodnie w obiekcie dydaktycznym WSS-P w Lublinie oraz na życzenie słuchaczy w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Zielona Szkoła” w Piotrawinie n/Wisłą. Program studiów obejmuje 350 godzin dydaktycznych, na które składa się 240 godzin wykładów i 110 godzin ćwiczeń w ramach 15 przedmiotów w cyklu 3 – semestralnym.

Kadra dydaktyczna

Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy Wyższej Szkoły Społeczno – Przyrodniczej im. W. Pola w Lublinie, Uniwersytetu Przyrodniczego, UMCS, Urzędu Celnego.

Program studiów obejmuje trzy bloki tematyczne

 1. Blok zagadnień o charakterze podstawowym obejmuje 9 przedmiotów

  w wymiarze 145 godzin wykładów.

 • Integracja europejska
 • Polityka celna
 • Prawo celne
 • Towaroznawstwo surowców roślinnych
 • Towaroznawstwo surowców zwierzęcych
 • Prawo administracyjne w zarysie
 • Prawo karno – skarbowe
 • Podatek od towarów i usług
 • Podatek akcyzowy
 1. Blok zagadnień o tematyce związanej z obrotem towarowym i obsługą celną obejmuje 4 przedmioty w wymiarze 65 godzin wykładów i 85 godzin ćwiczeń.
 • Procedury celne (ze szczególnym uwzględnieniem gospodarczych procedur celnych funkcjonujących w prawie wspólnotowym)
 • Elementy kalkulacyjne (naliczanie należności celnych przywozowych i wywozowych)
 • Zgłoszenia celne (taryfa celna, wspólna taryfa celna, taryfa użytkowa ISZTAR, system zintegrowany TARIC, wartość celna towarów, pochodzenie towarów, formuły handlowe INCOTERMS)
 • Wspólnotowy system zwolnień celnych
 1. Blok zagadnień dotyczących wykorzystania Unijnych Funduszy Strukturalnych obejmuje 2 przedmioty w wymiarze 30 godzin wykładów i 25 godzin ćwiczeń
 • Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej (Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej, Rozwoju Regionalnego, Społeczny, Wspierania Rybołówstwa)
 • Przygotowanie projektów i zasady ich współfinansowania ze środków unijnych.

STUDIA PODYPLOMOWE

Obrót towarowy i zarządzanie funduszami Unii Europejskiej

SPRAWDŹ WARUNKI REKRUTACJI
Rekrutacja on-line

OPŁATA REKRUTACYJNA- 100 zł ABSOLWENCI WSSP - 0 zł

Punkt rekrutacyjno – konsultacyjny:

 • Lublin:
  Wyższa Szkoła Społeczno- Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie, Biuro Studiów Podyplomowych, pok. nr 42,
  ul. Choiny 2, 20-816 Lublin
  tel.  81 740 25 08