Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w kompetencje z zakresu problematyki edukacji międzykulturowej, wynikającej z celów strategicznych europejskiej oświaty (Strategia Lizbońska, rekomendacje Rady Europy) oraz lokalnej polityki oświatowej, tj. budowania społeczeństwa otwartego zarówno na obecność cudzoziemców w Polsce jak i regionie (Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego). Cele szczegółowe realizacji studiów to nabycie przez słuchaczy wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych umożliwiających kształtowanie postaw tolerancji i zrozumienia wobec osób innych narodowości i wyznań.

Oferta edukacyjna (studia podyplomowe) skierowana jest w szczególności do absolwentów kierunków społecznych: np. pedagogiki, socjologii, psychologii, pracy socjalnej, doradztwa zawodowego i umożliwia podniesienie ich kwalifikacji w dwu obszarach: jako osób pracujących z cudzoziemcami w różnych instytucjach wsparcia i opieki społecznej oraz jako osób przygotowujących uczniów do funkcjonowania i pracy w środowisku zróżnicowanym kulturowo.

 

Czas trwania: 2 semestry
Cena : 1 500 zł semestr

Studia trwają dwa semestry: 270 godz. zajęć teoretycznych

 

Tryb prowadzenia zajęć:
Zajęcia odbywają się w trakcie sobotnio-niedzielnych zjazdów co dwa/trzy tygodnie w obiekcie dydaktycznym WSSP w Lublinie.

STUDIA PODYPLOMOWE

Edukacja międzykulturowa

SPRAWDŹ WARUNKI REKRUTACJI
Rekrutacja on-line

OPŁATA REKRUTACYJNA- 100 zł ABSOLWENCI WSSP - 0 zł

Punkt rekrutacyjno – konsultacyjny:

  • Lublin:
    Wyższa Szkoła Społeczno- Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie, Biuro Studiów Podyplomowych, pok. nr 42,
    ul. Choiny 2, 20-816 Lublin
    tel.  81 740 25 08