Adresaci studiów:

Podyplomowe Studia Animator i Menedżer Kultury adresowane są do osób, które ukończyły studia wyższe (licencjackie lub magisterskie) na dowolnym kierunku.

Studia skierowane są do:

 • kadry kierowniczej instytucji kultury, menedżerów kultury i pracowników placówek kultury,
 • pracowników samorządowych odpowiedzialnych za kulturę,
 • organizatorów imprez masowych (festiwali, przeglądów, festynów),
 • pracowników biur koncertowych, agencji koncertowych i impresariatów,
 • muzeologów, historyków sztuki, konserwatorów zabytków, bibliotekarzy, etnologów i przedstawicieli wolnych zawodów artystycznych,
 • dziennikarzy i wydawców mediów lokalnych,
 • nauczycieli.

Absolwent studiów:

 • uzyska kwalifikacje menedżera i animatora kultury
 • zdobędzie umiejętności zarządzania finansami i kadrami instytucji oraz placówek kultury,
 • uzyska kwalifikacje aplikowania do funduszy europejskich i krajowych dostępnych w obszarze kultury.

Tryb prowadzenia zajęć:

Zajęcia odbywają się w trakcie sobotnio-niedzielnych zjazdów co dwa tygodnie w obiekcie dydaktycznym WSS-P w Lublinie oraz na życzenie słuchaczy w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Zielona Szkoła” w Piotrawinie n/Wisłą. Program studiów obejmuje 240 godzin w ramach dwóch semestrów, a dla osób pragnących uzyskać przygotowanie pedagogiczne z zakresu kultury 350 godzin w programie 3-semestralnym. Ponadto przewiduje się uczestnictwo słuchaczy w różnych przedsięwzięciach kulturalnych (spektakle, koncerty, wernisaże, konferencje). Wykładowcy:

Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej w Lublinie, Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz praktycy (Z-ca Dyrektora Departamentu Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Aktor Teatru im. Juliusza Osterwy, Założyciel i wieloletni Dyrektor Zespołu Tańca Ludowego UMCS w Lublinie, specjaliści z dziedziny finansów, prawa, programów unijnych dla kultury i inni). Ukończenie studiów:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania kulturą jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie wszystkich przewidzianych w programie studiów egzaminów, zdobycie wymaganych zaliczeń oraz napisanie i obrona pracy dyplomowej.

Studia trwają 3 semestry

Dodatkowe informacje:

Konwersatoria: (I semestr – 10 godzin i II semestr – 10 godzin);
Seminarium dyplomowe – 20 godzin

STUDIA PODYPLOMOWE

ANIMATOR I MENEDŻER KULTURY

SPRAWDŹ WARUNKI REKRUTACJI
Rekrutacja on-line

Punkt rekrutacyjno – konsultacyjny:

 • Lublin:
  Wyższa Szkoła Społeczno- Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie
  Biuro Studiów Podyplomowych – pok. nr 26 /parter/
  ul. Choiny 2, 20-816 Lublin
  tel.  81 448 08 20, 81 740 72 40 w.46
  rekrutacja@wssp.edu.pl