Hipoterpia – Studia podyplomowe Nowość

HIPOTERAPIA

Celem studiów jest wyposażenie słuchacza w odpowiednią wiedzę, umiejętności oraz kompetencje z zakresu prowadzenia holistycznej terapii z udziałem konia. Studia prowadzone są na kierunku Fizjoterapia oraz Turystyka i Wychowanie Fizyczne, dlatego oprócz specjalistycznej wiedzy z zakresu animaloterapii, rehabilitacji, hipologii, jeździectwa oraz różnego rodzaju metodyk hipoterapii, absolwenci (w zależności od potrzeb słuchaczy) mogą być również wyposażani w wiedzę w zakresie usług związanych z organizacją rekreacji i usług turystycznych (prowadzenie własnej działalności gospodarczej). W ramach studiów oprócz bogatego programu teoretycznego przewidziany jest atrakcyjny program praktycznych z udziałem konia.

W trakcie trwania studiów słuchacze przejdą egzamin z umiejętności jazdy konnej według oddzielnych zasad. Dla nie potrafiących jeździć konno oraz nie spełniających wymogów z zakresu jeździectwa istnieje możliwość zorganizowania kursu doskonalącego.

Zajęcia prowadzą bardzo doświadczeni pracownicy naukowo-dydaktyczni z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz wieloletni praktycy w zakresie hipoterapii.

 

Po skończeniu studiów absolwent otrzymuje legitymację Instruktora Hipoterapii lub Rekreacji Ruchowej w specjalności: Hipoterapia wystawioną przez Wyższą Szkołę Społeczno-Przyrodniczą w Lublinie oraz certyfikat instruktorski w języku angielskim z programem kursu – certyfikat pozwala na podjęcie pracy w krajach Unii Europejskiej.
Studia prowadzone są na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2005 nr 164 poz. 1365) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dziennik Ustaw 2010 nr 82 poz. 537).

Kandydaci na studia podyplomowe muszą spełniać następujące kryteria:

  • posiadać, wykształcenie wyższe,
  • posiadać zaświadczenie lekarskie o brak przeciwwskazań do uczestnictwa w studiach.

Wydział Turystyki i Wychowania Fizycznego

Studia podyplomowe


Czas trwania: 2 semestry
Cena : 1 800 zł semestr

Studia trwają dwa semestry: 320 godz. zajęć teoretycznych oraz 80 godz. praktyk hipoterapeutycznych.


Tryb prowadzenia zajęć:
Zajęcia odbywają się w trakcie sobotnio-niedzielnych zjazdów co dwa/trzy tygodnie w obiekcie dydaktycznym WSSP w Lublinie. W toku studiów zaplanowane są zajęcia wyjazdowe oraz wiele praktycznych ćwiczeń i zajęć warsztatowych.


REKRUTACJA